mediaserwis

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Sprawne zarządzanie nieruchomością wymaga wysiłku i nakładu pracy. Uciążliwe czynności administracyjne można wykonywać samodzielnie lub zlecić obsługę nieruchomości wyspecjalizowanym firmom.

Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spółka Jawna specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami. W proponowanym zakresie usług posiadamy ofertę dotyczącą wszelkiego rodzaju nieruchomości budynkowych.

Z uwzględnieniem najlepiej pojętych interesów właścicieli, jesteśmy w stanie zapewnić sprawne funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej, w której Państwo mieszkacie albo kamienicy lub innego budynku, którego jesteście Państwo właścicielami.

W przypadku przekazania naszej firmie nieruchomości w zarządzanie gwarantujemy fachowe wykonywanie usług. Poniżej znajduje się przykładowe zestawienie czynności wykonywanych bezpośrednio przez pracowników Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spółka Jawna w związku z zarządzaniem daną nieruchomością. Wykaz zawiera również usługi świadczone przez inne podmioty, które z kolei nadzorowane są bezpośrednio przez zarządcę. Należą do nich:

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

ZARZĄD

W przypadku przekazania w zarządzanie nieruchomości jesteśmy w stanie zapewnić następujące usługi:

 • zawieranie i renegocjowanie umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi do budynku energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, usuwającymi nieczystości stałe i płynne, świadczącymi usługi z zakresu konserwacji instalacji i urządzeń a także telekomunikacji itp.;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciela na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami;
 • prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania części wspólnej i wpłacanych zaliczek,
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułów a także informacji dotyczących rozrachunków prowadzonych dla ich lokali;
 • przedstawianie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do zaakceptowania sprawozdania finansowego oraz opisu działalności merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca lutego każdego roku, które to sprawozdania będą stanowiły podstawę do uchwalenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium przez Zebranie Członków Wspólnoty. W przypadku właścicieli kamienic obowiązki zarządcy polegają na zawieraniu umów najmu, reprezentowaniu właściciela przed najemcami, składaniu sprawozdań z wykonywanych czynności itp.;
 • wykonywanie na polecenie Zarządu Wspólnoty wszelkich czynności związanych ze: zwoływaniem i organizacją zebrań właścicieli lokali, zbieraniem głosów oraz powiadamianiem właścicieli o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów;
 • oddanie do dyspozycji Wspólnoty całodobowego telefonu alarmowego administratora, na który można zgłaszać wszelkie nagłe awarie;

Wynagrodzenie z tytułu sprawowania zarządu przez Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spółka Jawna wynosi 0,5 - 1,5 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynku na miesiąc.

KSIĘGOWOŚĆ

W ramach obsługi księgowej do obowiązków zarządcy należy:

 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej dla całej nieruchomości;
 • rozliczanie wszelkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów;
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, rozliczanie czynszów najmu a także przychodów z innych tytułów na rzecz nieruchomości;
 • przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami
 • reprezentowania właścicieli nieruchomości przed urzędem skarbowym włącznie ze składaniem deklaracji podatkowych.

Koszty prowadzenie księgowości pokrywa zarządca ze swojego wynagrodzenia.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spółka Jawna jako zarządca jest w stanie zapewnić utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynku - w tym zieleni. Sprzątanie może być wykonywane przez specjalistyczną firmę lub w formie zatrudnienia osoby sprzątającej.

Koszty utrzymania czystości muszą zostać oszacowane w zależności od potrzeb, powierzchni użytkowej, zakresu i częstotliwości wykonywania obowiązków.

BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ

Do obowiązków zarządcy należy:

 • bieżąca konserwacja nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, bieżącej ciepłej i zimnej wody;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

W przypadku zlecenia Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spółka Jawna sprawowania zarządu nad Państwa nieruchomością gwarantujemy nadzór nad rocznymi i pięcioletnimi kontrolami budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi normami, a ponadto:

 • planowanie i ustalanie priorytetów związanych z remontami nieruchomości;
 • porządzanie preliminarzy remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki dokonania zaplanowanych prac;
 • bieżące informowanie właścicieli lub przedstawicieli Zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania ewentualnych prac remontowych.

OBSŁUGA BANKOWA

Zarządca będzie gospodarował finansami nieruchomości poprzez rachunek bankowy, założony dla Wspólnoty w wybranym banku.

OBSŁUGA FUNDUSZU REMONTOWEGO

Usługa ta dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Przewiduje się wówczas otwarcie odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego na wpłaty środków przeznaczonych wyłącznie na potrzeby funduszu remontowego.

Zarządca poprzez oddzielne konto prowadzi rozliczenia wpłat przeznaczonych na fundusz remontowy w celu sprawnego gospodarowania zgromadzonymi pieniędzmi, także po to, by umożliwić wpłacającym realizację odliczeń podatkowych - wysokość miesięcznej składki wynosi ... zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (do ustalenia w zależności od potrzeb remontowych i stanu technicznego nieruchomości).

WYWÓZ ŚMIECI

Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spółka Jawna przygotuje dla właścicieli zestawienie kilku ofert przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem nieczystości, w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej firmy. Wówczas:
 • zarządca podpisze i będzie egzekwował postanowienia umowy dotyczącej wywozu śmieci;
 • na życzenie właściciela Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spółka Jawna zorganizuje segregację odpadów.

UBEZPIECZENIE BUDYNKU

Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Spółka Jawna oferuje pomoc w zawieraniu umów ubezpieczeniowych budynku poprzez:

 • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych dla danej nieruchomości w celu wyboru optymalnej opcji.

Ubezpieczenie obejmuje ryzyko szkody wywołanej działaniem sił przyrody, przez ogień, zalanie itp. w zależności od oferty ubezpieczyciela. Należy także wykupić ubezpieczenie OC dla danej nieruchomości i członków Wspólnoty.

ROZLICZANIE MEDIÓW

Prowadzenie rozliczeń pieniężnych związanych z pobieraniem i odprowadzaniem wody zarządca przeprowadzić może na dwa sposoby:

 • przy założeniu, że jest jeden licznik wodny dla całej nieruchomości pobierana będzie zryczałtowana opłata na jednego mieszkańca w miesiącu,
 • jeżeli oprócz licznika głównego istnieją ponadto podzielniki we wszystkich mieszkaniach, właściciele mieszkań płacą według ich wskazań.

Pozostałe koszty wody zużytej na potrzeby wspólne np.: przez dozorcę, obciążają proporcjonalnie wszystkich właścicieli

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zarządca będzie czuwał nad:

 • pobieraniem i windykacją należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości;
 • naliczaniem ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności;
 • dyscyplinowaniem dłużników przy pomocy pism i upomnień;
 • dochodzeniem na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów, o których mowa w pkt. 1.